top of page

   REGULAMIN Orange Fitness Klub

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Orange Fitness Klub ul. 27 Grudnia 1a, 63-000 Środa Wlkp.

2. Orange Fitness Klub zwany dalej ”Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni, zajęć aerobiku, zajęć tanecznych, zajęć sportowych, treningów personalnych.

3. Z usług KLUBU mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

5. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe i wizerunek klientów Orange Fitness Klub jest Ewa Bartkowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Orange Fitness Klub Ewa Bartkowiak, ul. 27 Grudnia 1a, 63-000 Środa Wlkp.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Orange Fitness Klub informuje, iż:

a. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi;

b. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

c. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.; podanie danych jest niezbędne w celu weryfikacji tożsamości, zapewnienia Klientom ochrony żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa (w odniesieniu do monitoringu wizyjnego w siedzibie klubu Orange Fitness Klub);

d. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków;

e. w przypadku żądania usunięcia danych Klub blokuje wydaną kartę klubową;

f. Klub nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa;

g. ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

7. Klient ćwiczący na siłowni w godzinach poza pracą instruktora bierze pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W Orange Fitness Klub dyżurują instruktorzy, którzy na życzenie Klienta udzielają instruktażu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie Klubu.

8. Każdy klient ćwiczy na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, zakładaniem zbyt dużych obciążeń, itp.

9. Kierownictwo Orange Fitness Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

10. Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Klubu ORANGE i podpisanie Formularza osobowego. W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta.

11. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.

12. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet (lub kartę klubową w przypadku wejścia jednorazowego) upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić Go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15zł.

13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora lub obsługę Klubu przed zajęciami.

14.Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, ORANGE Fitness Klub nie ponosi odpowiedzialności.

15. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do ORANGE Fitness Klub – z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku).

16. Orange Fitness Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora.

17.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

18.W salach ćwiczeń należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów i obsługi oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Orange Fitness Klub zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

19. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

20. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzy-stania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu.

21. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

22. Zabrania się przebywania w salach ćwiczeń Klubu nieuprawnionym osobom niepełnoletnim, za wyjątkiem pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

23. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.

24. Do sterowania sprzętem TV, wyciągami powietrza itp. uprawniony jest tylko pracownik Orange Fitness Klub.

25. Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez Orange Fitness Klub prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu.

26. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

27.Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Kierownictwa Klubu lub pod numerem telefonu: 608-330-520

bottom of page